WIZY DO CHIN

temple-983999_1920

Wymagane dokumenty:

 • 1 wniosek wizowy
 • fotografia – zdjęcie biometryczne 3,5 na 4,5 cm na wprost.
 • paszport (ważny min. 6 miesięcy) musi mieć 4 wolne strony kolejno w paszporcie.
 • zaproszenie w przypadku wizy służbowej
 • rezerwacja biletu lotniczego w przypadku wizy służbowej
 • rezerwacja lotnicza i hotelowa w przypadku wiz turystycznych
 • kopia pierwszej strony paszportu (strona ze zdjęciem)

 

Koszt wizy:

260 zł – opłata za wizy wydawane w trybie normalnym + koszt usługi
370 zł – opłata za wizy wydawane w trybie expresowym + koszt usługi

Pozostałe informacje:

 • wiza turystyczna przyznawana jest na max. 30 dni pobytu
 • okres pobytu zgodnie z deklaracją na wniosku wizowym
 • na podstawie wydruku rezerwacji lotniczej i zaproszenia od firmy chińskiej można uzyskać wizę jedno lub dwukrotną ważną 3 lub 6 miesięcy na wjazd
 • wizę wielokrotną można uzyskać na podstawie zaproszenia potwierdzonego przez władze kantonalne (zaproszenie na specjalnym druku) lub w przypadku posiadania w paszporcie dwóch/ trzech i więcej wiz służbowych na podstawie zaproszenia firmowego wystawionego przez firmę chińską. Zaproszenie musi zawierać prośbę o wystawienie wizy rocznej -wielokrotnej. Zaproszenie może być przesłane mailem.
 • w przypadku cudzoziemców dodatkowym dokumentem niezbędnym do otrzymania wizy jest posiadanie karty stałego pobytu (oryginał dokumentu do wglądu) lub karty obywatela Unii Europejskiej lub zezwolenie na zameldowanie obcokrajowca na terenie Rzeczypospolitej.
 • do 90 dni pobytu w Hongkongu wizy nie obowiązują.
 • ważność wizy rozpoczyna się od dnia złożenia dokumentów w konsulacie

Pozostałe rodzaje wiz :            * studencka (X)

         dotyczy pobierania nauki w Chinach, uczestnictwo w kursach i praktykach trwających dłużej niż  

       6 miesięcy. Oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić: zawiadomienie o przyjęciu do 

       szkoły w Chinach, wniosek wizowy dla cudzoziemców mających studiować w Chinach

       (formularz JW201 lub JW202) oraz formularz badań lekarskich.
Posiadacz wizy tego typu powinien w ciągu 30 dni od wjazdu do Chin dopełnić formalności pobytowych

       w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego. W przeciwnym razie jego pobyt stanie się nielegalny.

*pracownicza (Z)

dotyczy podjęcia pracy w Chinach na okres ponad 6 miesięcy.
Do tej wizy należy przedstawić któryś z następujących dokumentów:
-zezwolenie na podjęcie pracy przez cudzoziemca wystawione przez Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń  Społecznych ChRL

-potwierdzenie zatrudnienia zagranicznego eksperta
-akceptacja zmian w stałym przedstawicielstwie zagranicznej firmy
-wyciąg z rejestru stałych przedstawicielstw zagranicznych firm
-legitymacja pracownika stałego przedstawicielstwa zagranicznej firmy
-zaświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca w Chińskiej Republice Ludowej
-zezwolenie na pobyt cudzoziemca w Chińskiej Republice Ludowej wystawione przez lokalne Biuro Bezpieczeństwa Publicznego w Chinach.
Posiadacz wizy tego typu powinien w ciągu 30 dni od wjazdu do Chin dopełnić formalności pobytowych w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego. W przeciwnym razie jego pobyt stanie się nielegalny.

*tranzytowa (G)
dotyczy tranzyt przez Chiny w drodze do innego kraju lub regionu.
Należy przedstawić ważną wizę do kraju docelowego oraz bilet
Wnioskodawca podróżujący z dzieckiem, które jest wpisane do jego paszportu, powinien zaznaczyć ten fakt na swoim wniosku wizowym oraz załączyć fotografię dziecka

*grupowa turystyczna (L)
Zwiedzanie Chin. Musi być przynajmniej 9 uczestników i wszyscy oni muszą razem przekraczać granice.
Wymagane dokumenty:
Zaproszenie grupowe wystawione przez Krajowe Biuro Turystyki ChRL, Biuro Turystyki danej prowincji, regionu autonomicznego lub miasta wydzielonego, albo przez biuro podróży upoważnione przez chiński rząd; ponadto zawiadomienie z polskiego biura podróży oraz trzy egzemplarze listy uczestników turystycznego wyjazdu grupowego z poprawnymi danymi każdej osoby: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, nr paszportu

*grupowa służbowa (F)
Udział w zawodach sportowych, wystawach, targach, uroczystościach lub składanie przyjacielskich wizyt w Chinach.Musi być przynajmniej 9 uczestników i wszyscy muszą razem przekraczać granice.
Wymagane dokumenty:
Zaproszenie grupowe wystawione przez instytucję upoważnioną przez chiński rząd.Ponadto trzy egzemplarze listy uczestników służbowego wyjazdu grupowego z poprawnymi danymi każdej osoby: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, nr paszportu